Videre herfraAdministration

Velkommen til Allerslev Vandværk A.m.b.a.pumpe

  Print (pdf) 

VEDTÆGTER
for
ALLERSLEV VANDVÆRK A.m.b.a.
ALLERSLEV BY, LEJRE

 

§ 1 Navn


1. Selskabet, der er dannet ved omdannelse af Allerslev Vandværk I/S stiftet år 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er ALLERSLEV VANDVÆRK A.m.b.a.
2. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune.


§ 2 Formål


1. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ:
- at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige pris, som dog skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelig henlæggelse til fornyelse, samt
- at varetage andelshavernes fælles interesser i alle spørgsmål, som står i naturlig tilknytning til deres vandforsyning samt deraf afledte forhold.


§ 3 Medlemmer


1. Enhver der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
2. Ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, regnes for én andelshaver, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.


§ 4 Medlemmernes rettigheder


1. Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.
2. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad. Dette gælder ligeledes eventuelle købere, jf. § 7.


§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt


1. For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
2. Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets vedtægter, regulativ og takstblad, herunder betaling af anlægs- og stikledningsbidrag.
3. Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet.
4. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet, forudsat, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.
5. Selskabet kan betinge sig, at den nye ejer betaler samtlige den tidligere ejers restancer for vandafgifter, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.
6. Medlemmerne er pligtige til at indtræde i bestyrelsen i henhold til § 13.
7. Medlemmerne skal sikre at drikkevandsforsyningen kan ske på et forsvarligt grundlag. I tilfælde af benyttelse af sprøjtemidler m.v. skal udvises påpasselighed. Det påhviler ethvert medlem snarest at meddele vandværket uregelmæssigheder i forsyningen af vand samt mistanke om ledningsbrud.


§ 6 Udtræden af selskabet


1. Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
2. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
3. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.


§ 7 Levering til ikke-medlemmer (købere)


1. Institutioner eller ejere af enkelte ejendomme, som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ. Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
2. Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.


§ 8 Forsyningsanlægget


1. Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuelt højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger m.v.
2. Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvis måtte være betalt af private.
3. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.


§ 9 Ledninger over privat grund


1. Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder vedkommende medlem mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.
2. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsatte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.
3. Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration, dersom bestyrelsen finder det nødvendigt.
Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.
4. Skulle det vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt, og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for jordledningsejerens regning.


§ 10 Indskrænkninger i vandleverancen


1. Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted.
Hverken medlemmer eller brugere, der aftager vand i flg. § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Videresalg f.eks. til campingpladser o.lign. må kun finde sted med bestyrelsens samtykke.
2. Vandspild er forbudt, jvf. regulativet.


§ 11 Generalforsamling


1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger sker med mindst 8 dages varsel ved annoncering på vandværkets hjemmeside samt med e-mail direkte til de medlemmer, som har oplyst deres e-mailadresse til vandværkets bestyrelse.
3. Generalforsamlingens dagsorden fastlægges senest 14 dage forud for dens afholdelse. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden udgangen af januar måned.
4. På den ordinære generalforsamling foretages følgende:


  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Budget for det kommende år fremlægges.
  5. Forslag til takstblad forelægges.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Behandling af indkomne forslag.
  9. Eventuelt.


Hvert år afgår en revisor.

Revisorer og suppleant kan genvælges.

Generalforsamlingen kan fastsatte honorar til ét eller flere af bestyrelsesmedlemmerne.


5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
6. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 50 af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
7. Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.


§ 12 Stemmeret og afstemninger


1. Hvert medlem har én stemme.
2. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.
3. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
4. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær eller næste ordinære generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages ved simpel stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.


§ 13 Bestyrelsen


1. Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
3. Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser og telefonsamtaler vedrørende selskabet.
4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at betaling for vand opkræves i overensstemmelse med vedtægterne og kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte personale i fornødent omfang (i eller udenfor sin midte) og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til anlægsvirksomhed, reparation, vedligeholdelse og administration.
5. Bestyrelsen træffer foranstaltninger til, at vand i forsyningsledningerne er i forsvarlig sundhedsmæssig stand.
6. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget samt udarbejder takstblad. Det påhviler bestyrelsen at forelægge regulativ, vedtægter og takstblad samt eventuelt nødvendige ændringsforslag hertil til godkendelse af kommunalbestyrelsen i Lejre kommune.
7. Bestyrelsen kan uden unødig ophold foranstalte anlæg, reparation af anlæg og optage finansiering af disse mod forelæggelse på næstfølgende generalforsamling.
8. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.
9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
10. Ved dødsfald eller afgang fra bestyrelsen af anden årsag supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende funktionstid.


§ 14 Tegningsret


1. Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Udtræk af pengeinstitut og ændring i aktie- og obligationsbeholdning kan kun finde sted ved formandens og kassererens underskrifter.
3. Bestyrelsen kan bemyndige en forretningsfører til at udføre den daglige administration af vandværkets ind- og udbetalinger inden for en rådighedssum, der ikke overstiger det årlige driftsbudget.


§ 15 Regnskab


1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
2. Et årligt overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
3. Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer.
4. Årsregnskabet underskrives af revisorer og bestyrelsen.


§ 16 Opløsning


1. Opløsning kan kun besluttes såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
2. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men skal overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.


§ 17 Ikrafttræden


Selskabets vedtægter er vedtaget den 26. marts 2012. De træder i kraft den 26. marts 2012 og afløser Vedtægter for Allerslev Vandværk I/S, vedtaget den den 7. april 1999 og senest ændret d. 15. marts 2005.


Bestyrelsen


Peter Sørensen    Holger Hansen   


Knud Nielsen    Jørgen Nielsen